Privacybeleid Magazine Exceptionnel

Magazine Exceptionnel verwerkt persoonsgegevens van haar relaties, abonnees en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Magazine Exceptionnel  wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Magazine Exceptionnel  (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door relaties, abonnees en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer er informatie wordt opgevraagd, een vraag wordt gesteld, er gereageerd wordt op onze websites, newsletters of op een andere manier een contact heeft plaatsgevonden.

Magazine Exceptionnel registreert en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • uitgifte/verzending van Magazine Exceptionnel (hard copy en online magazine en nieuwsbrief);
  • facturering van onze relaties en abonnees, voor geleverde diensten;
  • Afhandeling van vragen en het verstrekken van informatie;
  • Verbetering van de dienstverlening

Welke (persoons)gegevens verwerkt Magazine Exceptionnel ?

Magazine Exceptionnel  verzamelt contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, postcode, woon/vestigingsplaats(en), land(en), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),  en zonodig bankgegevens. Deze gegevens hebben betrekking op eerder afgenomen diensten en het gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contactgegevens- en historie op, bijvoorbeeld wanneer er een vraag is gesteld. We kunnen we de inhoud van gesprekken bewaren om de dienstverlening en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Magazine Exceptionnel, kan Magazine Exceptionnel aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt, bewaart Magazine Exceptionnel de locatiegegevens.

We verzamelen ook gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop u de website(s) bezocht en onderwerpen die u bekeek. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Magazine Exceptionnel  verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Ook leggen wij gegevens vast voor de financiële, administratieve afhandeling en de vragen die betrekking hebben op onze websites en webshop.

Magazine Exceptionnel heeft gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na een aanvraag van een van onze diensten of producten (abonnement en/of nieuwsbrief) wordt een debiteur- en factuurnummer gekoppeld aan uw gegevens.

Magazine Exceptionnel  kan ook andere verkeers- en locatiegegevens opslaan teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Magazine Exceptionnel  maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren, optimaal te laten functioneren en onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt Magazine Exceptionnel verzoeken tot inzage in uw persoonsgegevens, zoals bij Magazine Exceptionnel is vastgelegd, verwerkt en hoe die gegevens worden verwerkt.  Als Magazine Exceptionnel uw gegevens onjuist of onvolledige gegevens zijn verwerkt, dan passen wij dit op uw verzoek aan. U kunt een verzoek doen tot verwijdering van uw gegevens. Het kan zijn dat Magazine Exceptionnel gehouden is de gegevens voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden.  U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking ten alle tijd weer ongedaan maken.

Beveiliging

Magazine Exceptionnel  heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Magazine Exceptionnel  schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Magazine Exceptionnel en derden zijn wettelijk verplicht om gebruikersgegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of denkt u dat Magazine Exceptionnel niet handelt on overeenstemming met de privacyverklaring laat het ons dan weten.

Mail naar: info@magazineexceptionnel.nl

Wijziging van Privacy Statement

Magazine Exceptionnel  behoudt zich het recht voor om wijzigiangen aan te brengen in dit Privacy Statement.